Edukacja przyszłości
 

11 kwietnia 2018 r.

10.00–11.00
Rejestracja uczestników
11.00–11.15

POWITANIE GOŚCI:
Janusz Król – Redaktor Naczelny PST WSPÓLNOTA
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa

11.15–12.15

Wyzwania dla EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI – wybrane przykłady
- Czy obecny system zarządzania oświatą jest gwarantem skutecznego wdrażania nowych wizji edukacji
- Jak monitorować stopień realizacji celów strategii EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI?
- Szanse i zagrożenia procesów wdrażania nowej wizji edukacji na poziomie jednostek samorządu terytorialnego różnego typu

Moderator: Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

dr Antoni Jeżowski – prof. nadzwyczajny, Instytut Badań w Oświacie
Przemysław Krzyżanowski – Szef Komisji Edukacji Związku Miast Polskich, zastępca Prezydenta Koszalina ds. społecznych
dr inż. Krzysztof Kurowski – Kierownik działu aplikacji, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo - Sieciowe
Marek Olszewski – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Bohdan Pawłowicz – Dyrektor komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Waldemar Zbytek – Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Lublina

12.15–12.45

dr Maciej Kawecki – Dyrektor Departamentu Danych Ministerstwa Cyfryzacji

12.45–13.15
przerwa kawowa
13.15–14.30

- Sposoby ograniczenia wydatków oświatowych w kontekście nowych (i starych) obowiązków JST
- Zmiany w zakresie dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez inne podmioty
- Propozycja nowego modelu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wg zapowiedzi MEN
- Pomysły z JST racjonalizujące wydatki na oświatę, czyli dobre praktyki

Moderator: Tadeusz Kołacz – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Urzędu Miasta Chrzanowa

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Barbara Czołowska* – Dyrektor Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty*
Beata Drabiec – Naczelnik Wydziału Edukacji, Urząd Miasta w Chrzanowie
Stanisław Korman – II Wiceprezydent Świętochłowic
Anna Morow – Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, Urząd Miasta w Lublinie
Marcin Wojewoda – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy
Edyta Żyła – Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Europejskich
Przedstawiciel Centrum Projektów Polska Cyfrowa

14.30–15.30
przerwa obiadowa
15.30–16.30

- Quo vadis branżowa szkoło? Najbardziej konieczne i pożądane kierunki zmian
- Szkoła bliżej pracodawców, pracodawcy bliżej szkoły. Jak budować płaszczyznę współpracy?
- Szkoła jako środowisko sprzyjające uczeniu się. Jak je tworzyć? Od czego zacząć?

Moderator: Andrzej Połoński – Wicedyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim
Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Agnieszka Dziedzic – Prezes Zarządu Eduexpert Sp. z o.o.
Mikołaj Jarosz – Concept Developer Education Ecophone
dr Konrad Rokoszewski – Wiceprezes Stowarzyszenia EDUKATOR, reprezentant Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

16.30–17.00
przerwa kawowa
17.00–17.45

WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO NA TEMAT FIŃSKIEGO SYSTEMU EDUKACJ
Andrzej Parafiniuk – Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku

JAK DORÓWNAĆ FIŃSKIM SZKOŁOM, KTÓRE WEDŁUG PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW WYKAZUJĄ SIĘ JEDNYM Z NAJWYŻSZYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI NA ŚWIECIE?
- Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu oświatą
- Wykorzystanie nowoczesnych metod edukacyjnych
- Jak fiński system edukacji przygotowuje dzieci do życia nie do egzaminów?

17.45–19.30
Przerwa techniczna
19.30–24.00

Zwieńczeniem pierwszego dnia V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI będzie uhonorowanie laureatów rankingu „Wydatki JST na kulturę” oraz niezapomniany koncert „NAJPIĘKNIEJSZE BALLADY ŚWIATA” w wykonaniu lubelskiego duetu Natalii Wilk i Tomasza Momota

12 kwietnia 2018 r.

 

OŚWIATA

Sala S7a

KULTURA I SPORT

Sala S7b

DYREKTORZY SZKÓŁ

Sala S7c

II KONGRES SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Sala S7d

10.00–11.00

- Wpływ zmian w Karcie Nauczyciela na pracę organu prowadzącego
- Skutki finansowe zmian powodują zmniejszenie czy zwiększenie wydatków?
- Wpływ zmian na nauczycielski zasób kadrowy. Perspektywy rozwoju oświaty w świetle zmian w Karcie Nauczyciela
- Podnoszenie jakości pracy szkół – narzędzia i sposoby

Moderator: Iwona Kobus – Radca prawny w Urzędzie m.st. Warszawy

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Joanna Berdzik – Ekspert ds. edukacji, Instytut Dobrej Edukacji, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 2011–2015
Przemysław Kluge – Dyrektor merytoryczny, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
Elżbieta Machowska – Naczelnik Urzędu m.st. Warszawa
Mirosław Obrębski – Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku
Elżbieta Rabenda – Właściciel, Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu „OTUS”

- Przygotowywanie oferty kulturalnej dla poszczególnych grup odbiorców. Jak uwzględniać ich różnorodne potrzeby i potencjały?
- Jak budować wspólnotę? Gdzie szukać informacji, inspiracji, partnerów oraz wsparcia dla swoich działań?
- Przestrzeń publiczna – jakiego podwórka, szkoły, biblioteki czy domu kultury oczekujemy w XXI wieku?
- Strategia Warszawa 2030 – miejsce edukacji kulturalnej w strategii miejskiej
- Edutainment – połączenie edukacji i rozrywki podczas wycieczek szkolnych

Moderator: Justyna Kamińska – Redaktor PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Kris Kojder – Dyrektor ds. wizerunku i rzecznik prasowy Parku Rozrywki Energylandia
Anna Michalak-Pawłowska – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej
dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz – dr nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Małgorzata Retko-Bernatowicz – Dział Badań i Analiz, Narodowe Centrum Kultury

- Obowiązki dyrektora szkoły w świetle RODO, czyli jak sprostać nowym zadaniom od 25 maja 2018r.
- Omówienie wybranych obowiązków dyrektorów, którym muszą sprostać w świetle wymogów unijnego rozporządzenia RODO (z uwzględnieniem aspektu odpowiedzialności dyrektorów)
- Realizacja zasady rozliczalności w szkole w kontekście dokumentacji zgodnej z RODO
- Wiedza i nowoczesne oprogramowanie jako systemowe wsparcie przy wdrożeniu RODO w sektorze publicznym

Moderator: Dorota Bąbiak Kowalska – Radca Prawny, zastępca redaktora naczelnego PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku
Piotr Drobek – Zastępca Dyrektora, Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w biurze GIODO
Jarosław Feliński – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
dr Andrzej Gorczyński – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; Kierownik Podyplomowych Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Uczelnia Łazarskiego
Magdalena Sowula – Product Manager, Wolters Kluwer SA
Halszka Suszek-Borowska – House of Cloud Program Manager, Microsoft sp. z o.o.

- Współpraca pracodawców ze szkołami branżowymi
- Wyposażenie oraz doposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie branżowe
- Jakie kwalifikacje zawodowe wzmacniać w obliczu dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych?
- Identyfikacja najbardziej pożądanych na rynku umiejętności i zawodów oraz określenie kierunków rozwoju poszczególnych branż
- Potrzeba rozwijania zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i technicznymi (STEM) i nowoczesnego rozwijania kompetencji z zakresu tych nauk już na poziomie szkoły podstawowej

Moderator: Janusz Król – Redaktor naczelny PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Tadeusz Kołacz – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Urzędu Miasta Chrzanowa
Anna Kościelak – Menadżer Programu, Fundacja Katalyst Engineering
Iwona Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania ds. projektów i programów edukacyjnych, Urząd Miasta Lublina
Wojciech Pitura – Prezes Zarządu REVAS Branżowe Symulacje Biznesowe
Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
Cecylia Szymańska-Ban – Dyrektor Edukacji, Microsoft sp. z o.o.

11.00–11.30
przerwa kawowa
11.30–12.30

- Efekt Synergii – skuteczne włączanie nowoczesnych technologii w proces dydaktyczny
- STEAM – rewolucja czy ewolucja? Analiza SWOT – jakie są szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony tego modelu?
- Czy uczniowie powinni oceniać nauczycieli – rynek pracy a STEAM
- Czy Polska szkoła jest gotowa do pracy w tym modelu? Dobre praktyki

Moderator: Marcin Paks – Dyrektor ds. rozwoju sektora edukacji, Be CREO Technologies

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Dariusz Andrzejewski – Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowj nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni
Marta Czapińska – Niezależny konsultant ds. edukacji
Michał Dziedziniewicz – Dyrektor Kreatywny Be CREO Technologies
Krzysztof Giertler – Dyrektor ds. Samorządów Terytorialnych, Librus Spółka z o.o. sp. k.
Lech Wikaryjczyk – Marketing Manager,  Lernetic S.A.

- Finansowanie funkcjonowania, prowadzenia bieżącej działalności, realizacji projektów celowych jednostek kultury
- Skąd brać pieniądze na działalność kulturalną? Dotacje, granty, darowizny, 1% podatku, działalność odpłatna, crowfunding etc.
- Duże i mniejsze projekty kulturalne – uwagi o finansowaniu projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 oraz o mechanizmach wspierania innych inicjatyw kulturalnych na przykładzie Wrocławia
- Rola samorządów w zmianach strukturalnych organizowania wspierania działalności kulturalnej

Moderator: Grzegorz Reske – Producent i kurator sztuk performatywnych, East European Performing Arts Platform

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Magdalena Dworska – Dyrektor ds. fundraisingu, PR w Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II
Marcin Urban – Skarbnik Miasta Wrocławia
Agnieszka Wojcierowska – Animator kultury, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

- Awans zawodowy nauczycieli – zmiany w przepisach i dokumentacji
- Ocena pracy nauczyciela – wpływ nowych przepisów na motywację, możliwość awansu, wynagrodzenie oraz ruch kadrowy
- Polityka kadrowa w oświacie – kierunki pożądanych zmian
- Kwalifikacje nauczycieli a reforma oświaty – identyfikacja zagrożeń i wyzwań

Moderator: Anna Stalmach-Tkacz – Dyrektor Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Lidia Chmielewska – Dyrektor szkoły SP nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie
Tadeusz Kołacz – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Urząd Miasta Chrzanowa
Mirosław Krajewski – Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
Agata Łuczyńska – Prezes Zarządu Fundacji Szkoła z Klasą

- Działania związane z promocją szkolnictwa branżowego (w tym we współpracy ze spółkami Skarbu Państwa)
- Formy współpracy szkół z rynkiem pracy/pracodawcami
- Działania wspomagające realizację doradztwa zawodowego

Moderator: Dominik Krzysztofowicz – Redaktor PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Jacek Kosiński – Członek Z arządu spółki CS NA TURA TOUR
Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty
Anna Pregler – Ekspert wiodący projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Ośrodek Rozwoju Edukacji
Małgorzata Rabenda – Certyfikowany trener, Fundacja Katalyst Education
Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

12.30–13.00
przerwa kawowa
13.00–14.00

 

 

- Subwencja oświatowa na 2018 rok z przeznaczeniem na organizację kształcenia specjalnego
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zajęcia rewalidacyjne – jakie, ile i dla kogo?
Samorządy przed wyzwaniem finansowym
- Rola edukacji włączającej w szkolnictwie specjalnym
- Skuteczne kształcenie, wychowanie i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami, których podłożem są między innymi różne choroby psychiatryczne

Moderator: Elżbieta Rabenda – Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu „OTUS”

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Ryszard Jabłoński – Suicydolog, Starszy wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Małgorzata Kuśmierczyk – Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty UM Ostrołęka
Teresa Lasota – Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty

- Podstawowe zasady i czynniki budowania markowego produktu sportowego
- Sport wyczynowy czy rekreacja dla wszystkich?
- Kibice ambasadorami: klubu, drużyny, wydarzenia, miasta
- Bezpieczeństwo, kryzysy i chuligańskie wybryki na stadionach oraz poza nimi

Moderator: Robert Stępowski – Ekspert, marketingmiejsca.com.pl

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Mikołaj Jarosz – Concept Developer Education, Ecophone
Piotr Matecki – Prezes Zarządu Sportwin
Piotr Należyty – Sport Management Polska Runmageddon
Janusz Samel – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w Urzędzie m.st. Warszawa

- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
- Bezpieczeństwo w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
- Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek
- Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej

Moderator: Ewa Czechowicz – Sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w Rzeszowie

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Joanna Berdzik – Ekspert ds. edukacji, Instytut Dobrej Edukacji, Wiceminister Edukacji Narodowej w latach 2011–2015
Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina
Jarosław Pytlak – Dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie
Anna Stalmach-Tkacz – Dyrektor Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates

- Upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki
- Szkolnictwo branżowe w kontekście ZSK. Kwalifikacje rynkowe jako uzupełnienie systemu kształcenia branżowego
- Rola wczesnego (przedszkole, szkoła podstawowa) rozpoczynania doradztwa zawodowego i udostępniania nauczycielom odpowiednich metod i narzędzi do prowadzenia zajęć w oparciu o dane o zmieniającym się rynku pracy
- Wykorzystanie narzędzi TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) w nowoczesnym i efektywnym doradztwie zawodowym

Moderator: Zdzisław Majewski – zastępca redakora naczelnego PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

mgr Jerzy Bielecki – Kierownik Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodek Rozwoju Edukacji
dr Natalia Kopeć-Panek – Specjalista ds. badań i analiz, Instytut Badań Edukacyjnych
Kamil Śliwowski – Menadżer ds. komunikacji, Fundacja Katalyst Education
Sławomir Wittkowicz – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Oświaty

14.00–14.30
przerwa kawowa
14.30–15.30

 

- Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących dotacji oświatowych, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz RIO
- Prawidłowości wykorzystania dotacji i ich rozliczania
- Zasady zwrotu dotacji oświatowej do budżetu JST
- Standardy oraz techniki kontroli

Moderator: Anna Morow – Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, Urząd Miasta w Lublinie

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

dr Andrzej Gorczyński – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; Kierownik Podyplomowych Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Iwona Kobus – Radca Prawny w Urzędzie m.st. Warszawy
Beata Kurek – Zastępca Dyrektora Wydziału i Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin
Piotr Świątek – Członek Kolegium, Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

 

- Infrastruktura sportowa gminy: wybór wykonawcy, finansowanie budowy, utrzymanie, zarządzanie
- Różne modele funkcjonowania i finansowania klubu sportowego – gmina jako właściciel – plusy i minusy
- Możliwości wsparcia działalności klubu przez JST: dofinansowanie na podstawie ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, reklama, inne formy wsparcia
- Alternatywne do pieniędzy publicznych formy finansowania działalności klubu: granty, darowizny, działalność gospodarcza, wynajem powierzchni, sponsoring sportowy itp.
- Problemy z bieżącym utrzymaniem i bardziej efektywnym wykorzystaniem orlików m.in. montaż balonów

Moderator: Stanisław Korman – Wiceprezydent Świętochłowic

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Adam Błaszko – Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
Robert Burzycki – Wiceprezes Zarządu, Tamex Obiekty Sportowe
dr Krzysztof Cieślikowski – Adiunkt, AWF im. J. Kukuczki w Katowicach
Michał Gradzik – Partner Zarządzający, Sponsoring Insight
dr Jakub Kosowski – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublina

- Wykorzystywanie pomieszczeń szkolnych dla celów kampanii wyborczej
- Dyrektor szkoły startujący w wyborach – prawa i ograniczenia
- Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez dyrektora szkoły – wątpliwości interpretacyjne i konsekwencje
- Edukacja obywatelska w szkołach – jak nauczyć dzieci demokracji i nie naruszyć kodeksu wyborczego

Moderator: Dorota Bąbiak Kowalska – Radca Prawny, zastępca redaktora naczelnego PST WSPÓLNOTA

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Adam Citko – Radca prawny, Optima Legal Consulting Kancelaria Radców Prawnych
Tomasz Gąsior – Specjalista
Tadeusz Kołacz – Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Urząd Miasta Chrzanowa
Karol Małolepszy – Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ząbkach
Robert Stępowski – Ekspert, marketingmiejsca.com.pl

- Finansowanie szkolnictwa branżowego przez przedsiębiorstwa
- Zmienione zasady finansowania szkolnictwa zawodowego – jak działają w rzeczywistości?
- Wysokość przekazywanej do powiatów subwencji na szkolnictwo zawodowe w zależności od kosztochłonności uczonego zawodu
- Specjalne Strefy Ekonomiczne i Klastry umożliwiające współpracę szkół i przedsiębiorców

Moderator: Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublina

Udział w panelu dyskusyjnym zapowiedzieli [w kolejności alfabetycznej]:

Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina
dr Konrad Rokoszewski – Wiceprezes Stowarzyszenie EDUKATOR, reprezentant Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
Jerzy Sińczak – Doradca ds. Szkolnictwa, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

15.30–16.30
przerwa obiadowa

Pobierz program konferencji

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ