Oświata Przyszłości

WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Organizatorem szkoleń, seminariów i konferencji (zwanych dalej łącznie „wydarzeniami”) jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, zwana dalej „MUNICIPIUM”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 18/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069503, Nr REGON 006375209, zwana dalej "Organizatorem".

2. Warunkiem udziału w wydarzeniach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia pocztą na adres Organizatora lub faksem na numer 022 390 91 80 bądź 858 84 37, 022 642 23 46, albo wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia ze strony internetowej szkolenia. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia (pczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionej karty zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

3. Najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem wydarzenia Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle uczestnikom potwierdzenie udziału w wydarzeniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących wydarzenia oraz szczegółów dotyczących płatności za wydarzenie. Najpóźniej na 3 dni przed terminem wydarzenia organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany jego terminu.

4. Płatność za wydarzenie należy uiścić przed wydarzeniem na nr konta 64 1060 0076 0000 3280 0000 2870. W uzasadnionych sytuacjach, uzgodnionych z Organizatorem dopuszcza się płatność na podstawie wystawionej po wydarzeniu faktury VAT.

5. W sytuacjach opisanych w pkt. 4 zdanie 2. faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty wydarzenia lub zostanie wręczona podczas wydarzenia. Płatność za wydarzenie na podstawie faktury VAT powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

6. Organizator dopuszcza możpwość dokonania przedpłaty na podstawie faktury proforma, która zostanie doręczona uczestnikowi za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. O wyborze ww. formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora pisemnie na karcie zgłoszenia.

7. O ile w ofercie nie podano inaczej, cena wydarzenia obejmuje: udział w wydarzeniu, poczęstunek podczas przerwy kawowej, lunch. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania wydarzenia, o ile nie jest to uwzględnione w ofercie konkretnego wydarzenia.

8. Rezygnacja z uczestnictwa w wydarzeniu powinna być przesłana w formie pstu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora. Warunki rezygnacji z wydarzenia zostaną każdorazowo określone dla konkretnego wydarzenia i zamieszczone na karcie zgłoszenia.

9. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia kwota wpłacona za udział w wydarzeniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania ww. informacji.

10.1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące wydarzeń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia wydarzenia w formie pisemnej.

10.2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

10.4. Organizator wydarzenia nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub w wydanych certyfikatach w przypadku podania przez uczestnika wydarzenia w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury.

11. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszych Warunków Uczestnictwa.

12.Uczestnik wydarzenia poprzez przesłanie karty zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Municipium SA na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych w celach marketingowych, przeprowadzenia wydarzenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem.

13. Uczestnik wydarzenia poprzez przystąpienie do udziału w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną MUNICIPIUM S.A., dla celów marketingowych i promocji towarów oraz usług ww. Spółki drogą elektroniczną i drogą zwykłą.

14. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera informującego o ofertach specjalnych Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM S.A. na podany powyżej adres mailowy.

15. Administratorem Danych jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna „MUNICIPIUM” z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Konduktorska 18/7, 00-775 Warszawa, REGON: 006375209, dane zbierane i przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi celami, bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możpwość ich poprawiania. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

16. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z  postanowieniami Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

17. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie wydarzenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

[ rejestracja ]

Koszty uczestnictwa Najważniejsze spotkanie liderów świata samorządu, oświaty, kultury, sportu i biznesu

 Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty
 OfertaOfertaOferta
 
w terminie
do 15.01.2019r.
 
w terminie
od 16.01 - 12.04.2019r.
w terminie
od 13.04.2019r. do konferencji
  Opłata dla jednego uczestnika z hotelem
Opłata dla jednego uczestnika z hotelem 499.00 zł + Vat --- ---
  Opłata dla jednego uczestnika bez hotelu
Opłata dla jednego uczestnika bez hotelu 399.00 zł + Vat 499.00 zł + Vat 599.00 zł + Vat
  Opłata dla kolejnego uczestnika bez hotelu z tej samej instytucji
Opłata dla kolejnego uczestnika bez hotelu z tej samej instytucji 299.00 zł + Vat 249.00 zł + Vat 299.00 zł + Vat
  Opłata dla jednego uczestnika Biznes
Opłata dla jednego uczestnika Biznes 990.00 zł + Vat 990.00 zł + Vat 990.00 zł + Vat

Partnerzy Najważniejsze spotkanie liderów świata samorządu, oświaty, kultury, sportu i biznesu.

Organizatorzy

Organizator

Municipium S.A

Współgospodarz

Lublin miasto inspiracji

Patronat honorowy

Prezydent-Miasta-Torunia

Partnerzy biznesowi

hp
mac technologie
Arcus
KYOCERA
oi
orke
progra
baltowski
pwn
energylandia
learnetic
NUADU
mws
microsoft
nask
ose
ministerstwo_cyfryzacji
robocamp
jrj

Patronaty medialne

pzpn
wspolnota
pracownik samorzadowy
nowy-tydzien
GN
KurierLubelski
chelmskieu
Panorama Lubelska
dzpn
frs
LZPN
dzinnik warto wiedzieć
think tank
orly sportu

Patronat Środowiskowy

zpp
sgipw
zwiazek gmin
slaski_zwiazek

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ