(22) 242 80 55
  konferencje@municipium.com.pl

V Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

11-12 kwietnia 2018 r. Lublin

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na piątą edycję EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI, która odbędzie się 11-12 kwietnia 2018 r. Miastem-Gospodarzem
V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI
będzie Lublin.

W tym roku o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także dyrektorami szkół i szkół zawodowych, będziemy rozmawiać podczas 4 konferencji i 20 paneli tematycznych.

Zapraszamy liderów samorządów terytorialnych i pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za oświatę, kulturę i sport, dyrektorów i pracowników ZEASów i Zespołów Obsługi Placówek Oświatowych, szkół, szkół branżowych i innych placówek oświatowych, instytucji kultury, bibliotek, MOSIRów i centrów sportowych.

W ramach V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI odbędzie się II KONGRES SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO, na który serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół branżowych.

Jesteśmy przekonani, że Lublin stanie się ważną i jakże potrzebną areną wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu edukacją przez samorządy.  

Konferencje

4 konferencje

Prelegenci

20 paneli tematycznych

Prelegenci

80 prelegentów

Uczestnicy

350 uczestników

konferencje

Pobierz program konferencji

11 kwietnia 2018 r.

10.00–11.00
Rejestracja uczestników
11.00–11.15
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników [Marszałek UMWL, Prezydent UM Lublina, Prezes MUNICIPIUM]
11.15–12.15
Edukacja Przyszłości - Przyszłość Edukacji - Debata strategów oświatowych [do udziału w debacie zaprosimy: Minister Edukacji Narodowej, przedstawiciela UMWL, przedstawiciela UM Lublina i inne osoby]
12.15-12.45
Wystapienie dr Macieja Kaweckiego - Dyrektora Departamentu Danych Ministerstwo Cyfryzacji
12.45-13.00
Przerwa kawowa
13.00–14.00
Pieniądze w oświacie. Skąd je brać i jak o nich uczyć?
Sposoby ograniczenia wydatków oświatowych w kontekście nowych (i starych) obowiązków JST. Atak klonów. Zmiany w zakresie dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez inne podmioty - Imperium kontratakuje. Propozycja nowego modelu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wg zapowiedzi MEN - wysokość subwencji oświatowej dla danej JST ma być uzależniona od liczby oddziałów oraz od liczby uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego - czy nowa nadzieja? Pomysły z JST racjonalizujące wydatki na oświatę.
14.00–14.30
Przerwa obiadowa
14.30–15.45
Szkolnictwo branżowe po zmianach. Sukces czy porażka?
15.45–16.00
Przerwa kawowa
16.00-17.00
VIP SPEAKER
17.00–19.30
Przerwa techniczna
19.30–24.00
Lubelski wieczór artystyczny

12 kwietnia 2018 r.

 

Oświata

Kultura i Sport

Dyrektorzy szkół

II Kongres Szkolnictwa Branżowego

10.00–11.00

1. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
2. kwestie urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, jego zastępcy oraz innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole
3. Ocena pracy nauczyciela, dyrektora

Przygotowywanie oferty kulturalnej dla poszczególnych grup odbiorców. Jak umożliwić i wspierać aktywne uczestnictwo w kulturze członków różnych grup ze względu np. na wiek? Jak uwzględniać ich różnorodne potrzeby i potencjały? Jak budować wspólnotę? Gdzie szukać informacji, inspiracji, partnerów oraz wsparcia dla swoich działań? Ekperci: Anna Michalak Pawłowska, Joanna Szulborska Łukaszewicz

1.W jaki sposób zabezpieczyć wrażliwe dane w szkole takie jak np. oceny w elektronicznych dziennikach, informacje o stanie zdrowia ucznia?
2. Jakie wyzwania stoją przed samorządami w związku z wejściem RODO w obszarze oświaty
3. Jakie są największe ryzyka prawne w związane ze stosowaniem rozporządzenia w szkołach Eksperci: Tomasz Andrukiewicz , Piotr Drobek, Jarosław Feliński

Współpraca pracodawców ze szkołami branżowymi jest w centrum zainteresowań środowisk samorządowych. Jednym z bardziej oczekiwanych przez szkoły działań jest wyposażenie oraz doposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie branżowe, którego podstawowym celem jest stworzenie w szkołach i placówkach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Jakie kwalifikacje zawodowe wzmacniać w obliczu dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych? Identyfikacja najbardziej pożądanych na rynku umiejętności i zawodów jest w praktyce możliwa tylko dzięki określeniu kierunków rozwoju poszczególnych branż.

11.00–11.30
Przerwa
11.30–12.30

1. Nowe sposoby podnoszenia jakości kształcenia: zarówno poprzez nowatorski sposób pracy nauczyciela z uczniami ale także stosowanie nowych technologii, programowania, wykorzystanie tabletów, smartfonów, Internetu ale także gier planszowych czy klocków.
2.Nowe podejście do nauczania umożliwiające uczniom opanowanie wiedzy, nabycie umiejętności oraz wykorzystanie jednych i drugich w praktyce.

Funkcjonowanie jednostek kultury w głównej mierze jest determinowane formą pozyskiwania przez nie źródeł finansowania na prowadzenie bieżącej działalności lub realizację projektów celowych. Wydatki na finansowanie jednostek kultury stanowią niespełna 1% łącznych wydatków budżetu państwa. Skąd brać pieniądze na działalność kulturalną? Dotacje, granty, darowizny, 1% podatku, działalność odpłatna, crowfunding etc..

1.Obowiazki pracodawcy i pracownika wynikajace z KP, pragmatyki zawodowej nauczycieli, ustawy o pracownikach samorz.
2.Polityka Kadrowa w oswiacie -wybrane zagadnienia
3. Awans zawodowy nauczycieli - zmiany w przepisach

Podstawą powodzenia szkolnictwa branżowego jest podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach. Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej staje się nie tyle jednorazowym wydarzeniem, a procesem, który dokonuje się przez całe życie. Nadchodzi bowiem era, w której przestajemy być pracownikami, a zaczynamy tworzyć swoją markę na rynku pracy. Ta marka to nie tylko wykształcenie formalne, ale przede wszystkim wiedza o sobie samym i cały szereg tzw. umiejętności miękkich. Zaangażowanie w promocję szkolnictwa branżowego większości spółek Skarbu Państwa.

12.30–13.00
Przerwa
13.00–14.00

W panelu zostaną uwzględnione różne elementy, jakie składają się na pojęcie bezpiecznej szkoły. Pokażemy jak można wykorzystać dostępne rozwiązania, aby wzmocnić bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w szkolnych budynkach. Zaprezentujemy technologie i urządzenia zapewniające bezpieczeństwo pożarowe czy antypoślizgowe posadzki, a także bezpieczne powierzchnie na boiskach. Zaznaczymy, na co zwracać uwagę dokonując wyboru konkretnych rozwiązań.

Mimo, że miasta coraz chętniej sięgają po sport w budowaniu swojej marki, to żadnemu z nich nie udało się jeszcze osiągnąć tego co Gdyni czy Kazimierzowi Dolnemu z wykorzystaniem w tym celu festiwali filmowych. Mimo wielu ciekawych i dużych wydarzeń sportowych wciąż większości społeczeństwa żadne z nich nie kojarzy się jako stolica jakiejś dyscypliny sportowej na mapie Polski. Tymczasem wiele polskich miast ma ogromny potencjał na stanie się stolicą polskiej piłki ręcznej(Płock), biegów (w Warszawie organizowanych jest ich dziesiątki rocznie) czy e-sportu (w Katowicach odbywa się jedna z największych imprez e-sportowych na świecie). Warto jednak pamiętać, że czasami mniej znaczy więcej – lepiej wypromować markę na jednej dyscyplinie niż próbować każdej z nich po trochu.

Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, które musi wdrażać dyrektor szkoły są: wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, bezpieczeństwo w internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek, wzmacnianie wychowawczej roli szkoły oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki. Ugruntowanie pozycji przedsiębiorców w modelu szkolnictwa branżowego. Lepsze przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki kształcenia.

14.00–14.30
Przerwa
14.30–15.30

Zapoznanie się ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi dotacji oświatowych oraz najnowszym orzecznictwem sądowym oraz orzecznictwem RIO. Doświadczenia placówek w zakresie rozliczania dotacji oraz przeprowadzonych kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji; Nabycie umiejętności osądu na temat dopuszczalnego przeznaczenia dotacji oświatowych; Zasady zwrotu dotacji oświatowej do budżetu jst. Standardy oraz techniki kontroli.

Różnice między modelem wsparcia klubu sportowego na podstawie ustawy o sporcie oraz modelem wsparcia finansowego klubu sportowego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wady i zalety obydwu z nich. Inne alternatywne formy pozyskiwania pieniędzy przez klub: granty, darowizny, działalność odpłatna, wynajem powierzchni, sponsoring sportowy itp. Problemy z bieżącym utrzymaniem i wykorzystaniem orlików a plany bardziej efektywnego ich wykorzystanie w bieżącym roku, m.in. plan montażu balonów. Projekty budowy strzelnic w każdej gminie.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez dyrektorów szkół jest ograniczone na podstawie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Dyrektorzy szkół podlegają tej ustawie jako kierownicy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. W Polsce żadne przepisy nie regulują kwestii aktywności politycznej zarówno nauczycieli, jak i dyrektorów szkół. Decydując się na karierę polityczną, dyrektor szkoły musi pamiętać o tym, że powinien być przede wszystkim autorytetem i wzorem dla uczniów i nie powinien wykorzystywać swojej pozycji dla własnych korzyści. Zakaz prowadzenia kampanii wyborczej na terenie szkół – obchodzenie zakazów.

Zmienione zasady finansowania szkolnictwa zawodowego – jak działają w rzeczywistości? Czy będą skuteczne? Wprowadzono zróżnicowanie (wysokości) przekazywanej do powiatów subwencji na szkolnictwo zawodowe w zależności od kosztochłonności uczonego zawodu. Od 2019 r. wysokość przekazywanej) subwencji ma być zróżnicowana w oparciu o zapotrzebowanie na rynku na dany zawód i jego kosztochłonność. Specjalne Strefy Ekonomiczne i Klastry od początku swojego funkcjonowania były zaangażowane w edukację. Najlepsze przykłady: Strefy mają za zadanie współpracę ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe., wsparcie szkolnych kadr oraz przedsiębiorców w organizacji kształcenia praktycznego uczniów. Klastry umożliwiają współpracę szkół i przedsiębiorców, m.in. przez staże i praktyki zawodowe, realizację projektów badawczych z uczelniami wyższymi, wsparcie szkolnych kół robotyki oraz doposażanie sal edukacyjnych.

Pobierz program konferencji

 

Oświata

oswiata

kultura i sport

 kultura i sport

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor szkoły w obliczu zmian

II KONGRES SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

oswiata

Film promujący panel „ Wdrożenie RODO , czyli reforma ochrony danych osobowych w oświacie.”

O zmianach, jakie czekają samorządy oraz placówki oświatowe w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych opowiada Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji, który 11 kwietnia będzie gościem V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości w Lublinie.

ZOBACZ JAK BYŁO W TORUNIU

Współorganizatorzy :

Minicipium Lublin

Patronat Honorowy:

prezydent miasta lublin Ministerstwo CyfryzacjiSławomir Sosnowski

Partnerzy

pcss revas wit becreo scottiego pr remi el TalentowiSKO GrupaBPS elPROGRA Unia Metropolii Polskich IBE KE mentor myBoardbusiness oigiodo nauProData cloudpoint

Partnerzy medialni

pr pr nowy tydzien polskie radio gazeta wyborcza TVP3 Lublin panorama lubelska