keyboard_arrow_up
Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Prelegenci XI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i oświaty

Beata Jachimczak

dr hab.prof. UAM w Poznaniu

Pedagog w zakresie nauczania początkowego, Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki korekcyjnej oraz wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zainteresowania naukowe skoncentrowane na problematyce ucznia ze SPE oraz na zagadnieniach polityki oświatowej ukierunkowanej na budowanie systemu profilaktyki, opieki, wsparcia i edukacji (edukacja integracyjna, włączająca, grupy zróżnicowane). Ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i MEiN ds. edukacji włączającej. Od 2019 roku zaangażowana w projekty: Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW); wdrażania założeń i narzędzi do oceny funkcjonalnej w szkołach; budowania wsparcia międzysektorowego w powiatach dla dzieci, uczniów i ich rodzin (Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF); szkolenia kadr w zakresie edukacji włączającej.

Autorka licznych publikacji, między innymi: Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych (Z badań uczniów klas III szkół podstawowych), Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2011; Społeczno – edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne z regionu łódzkiego, Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2011; Grupy zróżnicowane w edukacji, z perspektywy pedagogiki i pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań, 2021 (redakcja naukowa). Edukacja włączająca w perspektywie i zadaniach samorządu terytorialnego, Łódź UŁ, ORE, 2023 (współautorstwo D. Podgórska-Jachnik), Szkoła dla Każdego – od idei do realizacji. Z doświadczeń pierwszego Łódzkiego Specjalistycznego  Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, Łódź, UŁ, 2023 (współredakcja naukowa D. Podgórska-Jachnik, A. Tomaszewska)

Doświadczenie praktyczne:

  • W latach 1992 – 2005 nauczyciel w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi.
  • Założyciel oraz wieloletni członek zarządu Fundacji Pomocy Rodzinie OPOKA w Łodzi.
  • Od 1996 do chwili obecnej wykładowca akademicki: obecnie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (w zespole przygotowującym koncepcje zmian w kształceniu specjalnym, 2008-2009 oraz współpraca ekspercka MEiN 2020-nadal).
  • W latach 2012-2015 Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
  • W latach 2015- 2017 Doradca Prezydenta Miasta Łodzi ds. oświatowych.
  • W latach 2018 – 2021 Pełnomocnik Prezydenta miasta Łodzi ds. programów i projektów edukacyjnych.
  • Ekspert Unii Metropolii Polskich
projekt i wykonanie Interactive Technology